Trang chủ Albums Gửi bài Liên hệ NGHE NHẠC Tìm kiếm
 Bản đồ hành hương 

Bản đồ hướng dẫn hành hương

 Quang Minh Bảo Tháp 

Tháp chuông cao nhất Việt Nam

 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 004
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 004
 Hits 001166439
IP của bạn: 3.236.116.27

http://chualinhphuoc.com/home/KYLUCTHEGIOI.jpg

KỶ LỤC THẾ GIỚI

TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM LÀM BẰNG HOA BẤT TỬ

 
Tin tức » Kinh Sách 20.06.2024 07:02
NGHI THỨC TRƯỞNG TỊNH
31.08.2009 08:16

Xem hình
Thầy Tỳ Kheo ra bàn thuyết giới, đạo tràng ngồi.

 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.  

 (3 lần, chuông)

BÀI KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu,

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm gặp.

Con nay thấy nghe xin trì tụng,

Nguyện hiểu chơn thật nghĩa Như Lai.

NAM MÔ KHAI LUẬT TẠNG BỒ TÁT. (3 lần, chuông)

(Đại đức vỗ thủ xích đọc)

 Nầy các phật tử !

 Phật tử đáp : Mô Phật !..

Hôm nay là ngày trưởng Tịnh  trước tiên các Phật Tử hãy chí thành sám hối cho thân tâm được thanh tịnh trong sạch. Thầy đọc trước các Phật tử đọc theo sau.

(Bài này đọc 3 lần để sám hối)

Đệ  tử chúng con, từ vô thỉ kiếp đến nay. Gây nên ba nghiệp dữ, mười điều ác và các tội Tà Kiến. Nay đến trước mười phương Tam Bảo, cầu xin sám hối nguyện đều tiêu diệt.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. chuông 

(Đại đức vỗ thủ xích đọc )

Này các Phật Tử !

Phật tử đáp : Mô Phật !

Các Phật tử đã sám hối rồi hãy lắng nghe,

Phật dạy kiếp sống con người đầy đau khổ, sanh, già, bệnh, chết, cầu muốn không được, ưa mến mà xa lìa, chống nghịch mà gặp nhau, năm ấm biến đổi không ngừng là khổ. Nếu không có đức Phật ra đời để cứu độ chúng sanh thì chúng ta không biết nương vào đâu để cầu thoát khổ. Vậy các người muốn cầu thoát khổ ra khỏi luân hồi phải quay về Tam Bảo. Phật Pháp, Tăng là thuyền từ đưa người qua bể khổ, hưởng được yên vui. Nếu ai thành tâm qui kính Tam Bảo thì đời này đời sau đều được an lạc.

Vậy quy y Tam Bảo là gì ?

Quy y là quay về nương tựa.

Tam Bảo là : Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo.

- PHẬT: là đấng đại giác đầy đủ phước đức và trí tuệ. chứng được Tam Minh, Lục Thông, đạt đạo Niết Bàn thành Phật, là cha lành của muôn loại, là Đạo sư của Trời Người. Đức Phật chúng ta là đấng chí tôn vô thượng, đã trãi qua vô số kiếp tu luyện gian khổ mới thành phật để cứu độ chúng sanh. Khi ngài chưa tu thì ngài cũng là một chúng sanh trôi lăn trong sanh tử như chúng ta vậy, cũng có nhiều kiếp hưởng phước mà sanh làm trời, làm tiên, làm người và cũng có nhiều kiếp thọ tội mà đọa vào đường địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh. Lăn lộn biết bao nhiêu triệu kiếp, mất thân này đổi thân khác không biết bao nhiêu lần, vui buồn sướng khổ nhục vinh không kể xiết. Đến kiếp cuối cùng từ trên cung trời Đâu Xuất nhà giáng trần đầu thai làm con của Vua Tịnh-Phạn và Hoàng Hậu Ma-Gia, khi vừa lớn lên Ngài chợt nghĩ sự đời biết cõi trần là giả dối, gớm thân thể là vật nhớp nhơ, không tham đắm danh lợi, bỏ phú quý mà đi tu tầm đạo. Đoạn hết kiết sử, được trí tuệ thấy biết trước hết tất cả, hàng phục được mười tám ức vạn thiên ma ngoại đạo. Hiệu là Năng Nhân, có Thập Lực, Tứ Vô Sở Úy, Thập Bát Bất Cộng Pháp, Quang minh chiếu sáng, soi suốt các thế giới nên gọi là Phật.

   -        PHÁP : Là lời dạy của đức Phật, từ nơi kim khẩu của Ngài phán ra, chỉ dạy rõ ràng cho chúng sanh diệt trừ khổ não, hưởng sự an vui, giải thoát sanh tử luân hồi, sanh về nơi thế giới an lành, là đạo pháp chân chánh mà người Phật Tử trọn đời quy ngưỡng, vâng làm.

   -        TĂNG : Là những bậc người xuất gia được chân truyền giới pháp của Phật, được đắc giới thanh tịnh, được thay Phật truyền pháp cho chúng sanh, làm ruộng phước cho Thiên Thượng và Nhơn gian, làm gương lành cho muôn loại, xả thân vì đạo, giữ sự sống thanh bạch, phá tất cả quân ma, trừ diệt tà ác.

Chỉ có nương tựa Phật, Pháp, Tăng tam bảo thì mới không bị đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc sanh, đi lên được con đường giác ngộ giải thoát hưởng được an vui sung sướng không còn trong cảnh đau khổ sanh tử luân hồi.

Các người quy y Phật, Pháp, Tăng rồi và qui y một cách duy nhất, các người được gọi là Phật Tử. (là con của phật) không làm trái với lời Phật dạy được Phật luôn luôn  gia hộ.

Đã qui y Tam Bảo nguyện làm người Phật Tử. Thề không thờ cúng tuân theo Thiên Thần Quỷ Vật, không theo Ngoại Đạo Tà Giáo, Tà Thuyết, không theo bè đảng tàn ác, chống đối trái nghịch với đạo pháp. Từ suy nghĩ đến lời nói, vô tình hay cố ý, trái ngược lại với Quy Y Tam Bảo đều phải sám hối để được trong sạch thanh tịnh. Sẽ được chư Phật, Bồ Tát, Thiện Thần, Hộ Pháp thường ủng hộ.

Tam Bảo có đủ công đức như thế cho nên Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi quý báu nhất thế gian và xuất thế gian.

Nên vận hết tâm thành và phải nghĩ là khó gặp, chăm chú nghe lời chỉ giáo.

Này các phật tử ! (vỗ thủ xích)

Phật tử đáp: Mô phật !

Giữ lòng Thanh Tịnh lắng nghe, hôm nay gặp ngày bạch nguyệt (ngày15) hoặc hắc nguyệt (ngày30) là ngày hội chúng xuất gia và tại gia đệ tử của Phật vân tập để Sám hối và Trưởng tịnh.

Theo lời Phật dạy các người phát tâm hướng về Phật đạo đã thọ trì ba pháp Qui Y và các điều giới cấm. Để xây đắp con đường đi lên Thiên Thượng và cõi Niết Bàn Cực Lạc. Các người nên xét lại nữa tháng vừa qua có điều gì trái phạm thì nên chí thành tỏ bày sám hối để cho thanh tịnh trong sạch, nếu ẩn tàng che dấu thì tội lỗi mỗi ngày một tăng thêm không phải là Phật Tử chân chánh, mất hết công đức lợi ích.

Thầy đại đức vổ thủ xích đọc.

Này các phật tử !

 Phật Tử đáp : Mô Phật !

Các người hãy giữ lòng thanh tịnh tự tánh phát lồ sám hối những lỗi lầm vi phạm với những điều quy y Tam Bảo và những giới cấm trong nữa tháng vừa qua mà mình lở lầm tái phạm, hãy tự mình nói lên với Tam Bảo và xin chừa bỏ, ăn năng để nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng.“Phút phát lồ sám hối bắt đầu”

(Tịnh tâm sám hối 3 phút, xong thỉnh một tiếng chuông nhẹ)

Thầy đại đức vỗ thủ xích đọc !

Các Phật tử ! hôm nay là ngày Trưởng tịnh, các Phật Tử phải trùng tuyên lại những điều phát nguyện. Thầy đọc trước các Phật tử đọc theo sau. (Toàn thể Phật Tử quì chấp tay, nếu già yếu thì ngồi chấp tay.)

Đệ tử Qui y Phật, là đấng phước đức trí tuệ cao cả vẹn toàn.

Đệ tử Qui y Pháp, giáo lý vô thượng thậm thâm.

Đệ tử Qui y Tăng, là đoàn thể tu hành thanh tịnh.

Đệ tử Qui y Phật rồi, thệ nguyện suốt đời không qui y Thiên thần, Quỷ vật.

Đệ tử Qui y Pháp rồi, thệ nguyện suốt đời không qui y Ngoại đạo Tà giáo.

Đệ tử Qui y Tăng rồi, thệ nguyện suốt đời không qui y Thầy Tà ác đảng.

Đệ tử quy y Phật rồi, không đọa Địa Ngục.

Đệ tử quy y Pháp rồi, không đoạ Ngạ Quỷ.

Đệ tử quy y Tăng rồi, không đọa Súc Sanh.

Các người đã sám hối phát nguyện rồi, vậy trong nữa tháng vừa qua các người có khi nào quên lời thệ nguyện của mình không.

Phật tử đáp : Mô Phật không !

Đại đức vổ thủ xích,đọc tiếp.

Này các phật tử :

Phật tử đáp : Mô phật !

Đại đức chấp tay đọc tiếp. 

Các người đã chân thành nương tựa Tam Bảo, thầy xin nguyện lên mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hộ Pháp Thiện Thần chứng minh và gia hộ cho các Phật Tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay luôn luôn được các đấng ơn trên che chở gia hộ cho, hiện tại được bình an, tương lai khi bỏ báo thân này cầu Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc hưởng phúc lâu dài vĩnh cữu. (chuông nhẹ, các Phật tử ngồi)

Đại đức Vổ thủ xích: Này các phật tử !

Phật tử đáp: Mô phật ! Đại đức đọc tiếp.

Còn 5 điều giới cấm mà các người đã lãnh thọ, Thầy tuyên đọc lại các người hãy chí thành lắng nghe và phát nguyện thọ trì.

Vổ thủ xích.

Đây là giới thứ nhất:

Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh từ bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng và cũng không xúi dục sự giết hại, cũng không thấy kẻ khác giết hại mà vui theo đó là giới thứ nhất của năm giới. Trong nữa tháng tới các người nên tiếp nhận hành trì.

(Phật Tử Chắp tay cúi đầu xá, đồng đáp Mô Phật.) 

Vổ thủ xích.

Đây là giới thứ hai :

Ý thức được những khổ đau do bị lừa gạt, trộm cắp. Con xin học làm theo lòng từ bi để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài. Con nguyện không lấy làm của riêng cho mình bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện không ép buộc kẻ khác giao nạp tài sản cho mình. Con nguyện tôn trọng tài sản của kẻ khác. Tự mình không lường gạt trộm cướp, cũng không xúi dục kẻ khác lường gạt trộm cướp và cũng không bằng lòng khi nghe thấy kẻ khác lường gạt trộm cướp mà vui theo. Vì tình thương và tránh sự đau khổ cho con người và muôn loại đó là giới thứ hai của năm giới. Trong nữa tháng tới các người nên tiếp nhận hành trì.

(Phật Tử Chắp tay cúi đầu xá-đồng đáp Mô Phật.)

Vổ thủ xích.

Đây là giới thứ ba:

Ý thức được những khổ đau do thói Tà Dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội, con nguyện không tà dâm mà sống chánh hạnh. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính mình. Nguyện bảo vệ hạnh phúc cho mình và cho kẻ khác, đó là giới thứ ba của năm  giới, trong nữa tháng tới các người nên tiếp nhận hành trì.

(Phật Tử Chắp tay cúi đầu xáđồng  đáp Mô Phật.)

Vổ thủ xích.

 Đây là giới thứ tư :

 Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu thành thật dối trá gây ra, con xin học theo hạnh thật thà không dối trá mà giữ ái ngữ để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Con nguyện chỉ nói những lời có thể tạo thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Con nguyện không nói những điều sai trái với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và không lên án những điều mà con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Đó là giới thứ tư của năm giới, trong nữa tháng tới các người nên tiếp nhận hành trì.

(Phật Tử Chắp tay cúi đầu xá đồng đáp Mô Phật)

Vổ thủ xích.

Đây là giới thứ năm :

Ý thức được những khổ đau do sự gây nghiện của sử dụng rượu, Ma tuý và Độc tố gây nên, con xin nguyện không uống Rượu, không sử dụng các chất Ma túy, không ăn uống và dùng những sản phẩm có Độc tố. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là làm phản bội Tổ tiên, Cha Mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Đó là giới thứ năm của năm giới. Trong nữa tháng tới các  người nên tiếp nhận hành trì.

 (Phật Tử Chắp tay cúi đầu xa. đáp Mô Phật)

Thầy đại đức vỗ thủ xích đọc

Các Phật tử ! 

Phật tử đáp. Mô Phật !

Các người đã nghe thầy trùng tuyên năm giới quý báu, là nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện lợi tha, các người phải ôn tụng thường xuyên và phải nghe trùng tuyên năm giới nữa tháng một lần để hành trì càng ngày càng sâu rộng.

Tòan thể Phật tử đáp: Y GIÁO PHỤNG HÀNH. (3 lần) chuông

Đại đức nhắc các Phật tử đứng dậy đọc 4 lời phát nguyện và cúng dường nhạc Tình Liên Hữu. Một người đọc trước, toàn thể đọc theo sau từng điều một.

Phật tử đọc 4 lời phát nguyện và cúng dường nhạc Tình liên hữu. 

1.      PT nguyện bỏ tất cả các điều ác

2.      PT nguyện làm tất cả các việc lành

3.      PT nguyện giữ tâm ý trong sạch

4.      PT nguyện hộ trì tam bảo hoằng dương chành pháp

NHẠC   Tình Liên Hữu 

Nhạc và lời: TÂM THIỆU.Trang nghiêm 

Chốn Liên Trì quê hương chúng ta. Ánh hào quang đức Phật Di Đà. Cha Mẹ là hoa sen hóa sinh. Hoa khai sáng thấy Phật chứng minh. Ơi Tây Phương ! Ơi Tây Phương ! Lòng khát khao quay về dưới bóng Di Đà. Thế gian này tình sen mến nhau. Quyết cùng nương pháp Phật nhiệm mầu. Chí kiên trì tâm luôn vững tin. Liên Hữu ta đồng tu tinh tấn. (Chuông nhẹ) 

  

Thuyết giảng 15 phút, xong làm lễ Hồi hướng.

Thầy thuyết giới đứng dậy vào trước bàn Phật tiếp tục làm lễ hồi hướng.

PHẦN HỒI HƯỚNG

Nguyện ngày an lành đêm an lành

 Đêm ngày sáu thời thường an lành

Tất cả các thời đều an lành

 Xin nguyện từ bi thường gia hộ

(Tụng 3 lần, mỗi lần một tiếng chuông nhẹ)

(có thời gian thì chủ lễ xướng)

Quan Âm linh cảm phú đạo tràng

Trừ tam tai miễn bách nạn

Hộ quốc nhơn gian giáng kiết tường

Gia hộ chúng đẳng giáng kiết tường

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát. (Một tiếng chuông nhẹ)

Nhạc LẠY MẸ QUÁN THẾ ÂM

Quy mạng lễ A Di Đà Phật

Ơ Phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật. (10lần)

Nam mô Quán Thế Am Bồ Tát. (3lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3lần)

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3lần)

Tất cả đứng dậy chắp tay tụng

KINH TÂM YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa pháp Bát nhã ba la mật đa.  Ngài soi thấy năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách.

Này Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.

Này Xá Lợi Tử ! Tướng Không của mọi pháp không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Cho nên trong Chân Không, không có sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp, không có Nhãn thức giới cho đến không có Ý thức giới. Không có vô minh cũng không có hết vô minh cho đến không có già chết cũng không có hết già chết. Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Không có trí  cũng không có đắc. Bởi vì vô sở đắc.

Bồ tát y Bát Nhã ba la mật đa nên  tâm không chướng ngại. Vì không chướng ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.

Ba đời Chư Phật y Bát Nhã ba la mật đa, nên được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư.

Vì vậy nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa ”Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha” (3 lần) chuông

PHỤC NGUYỆN

Sám hối trưởng tịnh công đức to lớn này, nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều phát tâm bồ đề hướng về Tịnh độ đồng được vãng sanh về tây phương Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.

CHÁNH NGUYỆN

Rừng thiền thêm thạnh, chánh đạo truyền xa, mặt trời Phật sáng ngời, bánh xe pháp thường chuyển, gió hòa mưa thuận, nước ổn dân yên, pháp giới chúng sanh, thảy đều lợi lạc.

(Có thể phục nguyện bài khác)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng.  chuông 

Tự quy y Pháp xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh tạng trí huệ như biển. chuông

Tự quy y Tăng xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng hết thảy không ngại. chuông 

Nguyện sanh Cực Lạc cảnh Phương Tây.

Chín  phẩm  hoa  sen  là Cha  Mẹ.

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

Bồ tát  bất  thối  làm  bạn  hữu.

Nguyện  đem  công  đức  này

Hướng   về  khắp  tất   cả

Đệ   tử     chúng   sanh

Đều  trọn  thành  Phật đạo. chuôngHanhdinh (Theo chualinhphuoc.com)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Tìm kiếm 
 Phật ngôn 
Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương;
Cũng vậy, lời khéo nói,
Có làm, có kết quả."
 ĐIẸNTHỜ QUÁN THẾ ÂM 

 

 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
Bác Hồ
 Hình ảnh 
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm

Thời gian mở trang: 0.047 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
CHÙA LINH PHƯỚC
120 Tự Phước, Phường 11, TP.Đà Lạt ĐT: (84)063.3700297 - 0982.852.713
Email: chualinhphuoc@gmail.com