Trang chủ Albums Gửi bài Liên hệ NGHE NHẠC Tìm kiếm
 Bản đồ hành hương 

Bản đồ hướng dẫn hành hương

 Quang Minh Bảo Tháp 

Tháp chuông cao nhất Việt Nam

 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001166458
IP của bạn: 3.236.116.27

http://chualinhphuoc.com/home/KYLUCTHEGIOI.jpg

KỶ LỤC THẾ GIỚI

TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM LÀM BẰNG HOA BẤT TỬ

 
Tin tức » Kinh Sách 20.06.2024 07:19
NGHI THỨC SÁM HỐI
29.08.2009 14:26

Xem hình
Đây là phần nghi thức lễ Sám hối cho PHật tử ở chùa Linh Phước, Linh Ẩn vào các ngày 15 và mùng 01 hằng tháng.

LỜI DẪN

Phật tử tại gia sau khi đã quy y Tam Bảo và thọ giới, phải đến chùa làm lễ Sám hối Trưởng tịnh một tháng hai lần, vào ngày 14 và 30 âm lịch. (Có chùa thì làm ngày 01 và 15). Lễ này chỉ có vị Tỳ Kheo trở lên mới làm lễ cho Phật Tử. Còn từ Sa Di trở xuống ch1ưa được phép làm lễ Trưởng Tịnh cho Phật Tử được.  

Nếu chùa mà vị Tăng đi vắng, thì tới ngày 14 và 30 (01,15) âm lịch Phật tử đến chùa, cá nhân mình đến quỳ trước Tam Bảo đọc ba điều phát nguyện Quy y, và phát nguyện giữ những điều trong năm giới cấm, và tự tánh phát lồ sám hối lên Tam Bảo những tội lỗi trong nữa tháng qua, là phép Trưởng tịnh đã thành tựu.

Ba pháp Quy Y : là quy y Phật quy y Pháp, quy y Tăng.

Quy y Phật thì không quy y theo Thiên Thần Quỷ Vật.

Quy y Pháp thì không quy y theo ngoại đạo Tà Giáo.

Quy y Tăng thì không quy y Đảng phái tàn ác. Quy y Tam Bảo rồi, không đọa Địa Ngục, không đọa Ngạ Quỷ, không đoạ Súc Sanh.

Năm giới cấm : là không sát sanh, không trộm cướp, không Tà dâm, không nói dối, không uống rượu, giới này khi thọ có hai cách, thứ nhất là thọ một lần nhưng giữ suốt đời, thứ hai là thọ nữa tháng một lần, hoặc thọ theo kỳ hạn phát nguyện. Trong năm giới này khi quy y phát nguyện thọ giới  luôn thì tốt, nếu hoàn cảnh không thể thọ trì được cả năm giới, thì lựa lấy mà thọ từ một, hoặc hai cho đến bốn trong năm giới đó. Nếu ai thọ giới rồi mà phạm giới thì phải sám hối đúng pháp thì giới thể mới còn, nếu không thì mất giới, phải thọ giới lại.

Còn Phật tử nào khi Quy Y mà chưa thọ giới, thì nữa tháng về chùa làm lễ sám hối trưởng tịnh, và nghe tuyên giới để phát nguyện giữ, như trong bản kinh có ghi rõ.   

Bản tánh của con người vốn thiện, bản tánh của xã hội vốn bình đẳng, nguyên nhân làm cho con người tội lỗi, và xã hội bất bình đẳng, là vì không giữ giới. Giữ giới được thì an lạc cho mình và cho người, không giữ giới thì tội lỗi mỗi ngày một tăng thêm . Vì vậy Phật tử cần phải nên giữ giới.

( Toàn thể Phật Tử quỳ. Thầy Đại Đức cầm ba cây hương quỳ đọc bài cúng hương )

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo Phật Pháp làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh 

Cầu Phật từ gia hộ.

Tâm Bồ đề kiên cố

 Xa bể khổ nguồn mê,

 Chóng quay về bờ giác. Chuông, 

  

TÁN THÁN PHẬT

 

Đấng pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y trọn một niệm,

Dức sạch nghiệp ba kỳ

 Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

(Chuông,xá rồi đọc tiếp bài Kỳ Nguyện.)

KỲ NGUYỆN   

Đệ tử chúng con nguyện ngôi Tam Bảo  thường trú trong mười phương đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức tiếp dẫn đạo sư A-Di-Đà Phật, chư Bồ Tát trong pháp giới và chư vị Thánh hiền của hội Linh Sơn, đức Hộ Pháp Vi Đà tôn thiên, chư Thần hộ giới trong chùa cùng các vị Thiện Thần rủ lòng thương xót, cúi xin chứng minh gia hộ cho chúng con.

            Hôm nay ngày… tháng… năm… chính là ngày sám hối trưởng tịnh của chư Tăng, Phật tử tại gia chúng con vâng theo lời di huấn của Đức Phật, về tại chùa… cử hành lễ sám hối trưởng tịnh xin chứng minh gia hộ, chúng con lâu đời lâu kiếp, vì tánh hôn mê, chẳng kể Chánh Tà, gây nhiều tội ác, làm tổn Người hại Vật, hủy báng Phật Pháp Tăng, hôm nay một dạ chí thành, Cầu xin sám hối. Ngưỡng mong oai đức từ bi gia hộ, đệ tử chúng con tội chướng tiêu trừ, căn  lành tăng trưởng, cùng tất cả chúng sanh, tu học đạo Bồ đề, trang nghiêm phước huệ, một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. (chuông) 

Đứng dậy cắm hương, Toàn thể Phật Tử đứng chắp tay,

Thầy đọc bài Tán thán Phật.

TÁN THÁN PHẬT

Sắc thân Như Lai đẹp

Trong đời không ai bằng

Không sánh chẳng nghĩ bàn.

Nên nay chúng con đảnh lễ.

Sắc thân Phật vô tận.

Trí huệ Phật cũng thế.

Tất cả pháp thường trú.

Cho nên con về nương.

Sức trí lớn nguyện lớn

Khắp độ chúng quần sanh,

 Khiến bỏ thân nóng khổ.

 Sanh kia nước mát vui.

 Con nay sạch ba nghiệp.

Quy y và lễ  tán.

Nguyện cùng các chúng sanh

Đồng sanh nước An lạc. 

  

LỄ TAM BẢO 

 Toàn thể Phật tử đọc theo. Thầy Đại Đức đánh khánh đọc bài nhất tâm đảnh lễ.

 

Nhất tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. chuông (1lạy)                

Nhất tâm đảnh lễ : Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu  Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.  chuông (1Lạy)

Nhất tâm đảnh lễ : Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát,  Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.  (Chuông (1lạy )

Phật tử cúng dường nhạc

TRẦM HƯƠNG ĐỐT

Nhạc và lời :BỬU BÁC

Chậm trang nghiêm.

Trầm hương đốt, thơm ngát mười phương. Nguyện nguyện kính đức nghiêm từ vô lượng. Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con. Vần vần khói kết mây lành cúng dường. Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi. Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi. Đồng quy kính quỳ dưới đài sen. Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành. Đài quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm. Ơn mười phương điều ngự hào quang an lành. Nhìn đạo uyển chuyễn soi khắp cùng quần sanh. Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật……

(Có thể tụng chú Đại Bi)

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

( Toàn thể Phật Tử qùy Tụng )

Đệ tử kính lạy,

Đức Phật Thích Ca,

Phật A Di Đà.

Thập phương chư Phật

Vô lượng Phật Pháp,

Cùng Thánh Hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề,

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc.

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối.

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngửa trông ơn Phật

Từ bi gia hộ. (chuông) 

Thân không tật bệnh

Tâm không phiền não

Hàng ngày an vui tu tập, 

 Phép Phật nhiệm mầu

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh

Trí tuệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ anh em,

Thân bằng quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.(chuông )

(Phật Tử vẫn quỳ)

CHỦ LỄ XƯỚNG

Bao nhiêu tội lỗi cũng do tâm

 Tâm tịnh còn đâu dẫu lỗi lầm

 Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm

Ngàn năm mây bạc vẫn thong dong (Chuông nhẹ) 

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT. 

NHẠC Lạy Phật Con Trở Về  

Lạy Phật con xin sám hối

Con đã quay về đài sen

Lạy Phật con xin sám hối

Con đã thấm nhuần ánh dương

Con đã thấy kiếp chúng sanh

Khổ đau trong muôn lỗi lầm

Hòa với nước mắt u sầu

Trọn đời sống kiếp thương đau

Cầu xin cho con ánh sáng

Ngời soi nơi nơi mê mờ

Trần gian vui trong ánh đạo

Cho đời người bớt sầu đau.

 Lạy Phật con xin sám hối

Con đã quay về đài sen

Lạy Phật con xin sám hối

Con đã thấm nhuần ánh dương (chuông) (Toàn thể Phật tử đứng dạy)

CHỦ LỄ XƯỚNG

Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp

Đều do vô thỉ tham, sân, si.

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra

Đệ tử thảy đều xin sám hối. (chuông)  

 ĐẢNH LỄ SÁM HỐI

 

 (Thầy xướng đánh khánh  toàn thể Phật Tử đọc theo).

Nhất tâm đảnh lễ :

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (Chuông,1lạy)             

Nam mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật. (Chuông,1lạy)                         

Nam mô Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật. (Chuông,1lạy)                                                                                

Nam mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật. (Chuông,1lạy)                                             

Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật        (Chuông,1lạy) 

Nam mô Thi Khí Phật.  (Chuông,1lạy)

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. (Chuông,1lạy)       

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (Chuông,1lạy)        

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (Chuông,1lạy)                                                                                          

Nam mô Ca Diếp Phật. (Chuông,1lạy) 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (Chuông,1lạy)                     

Nam mô A Di Đà Phật.     (Chuông,1lạy)                                  

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. (Chuông,1lạy) 

 Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (Chuông,1lạy)                                                                     

 (tiếp tục nghi thức Trưởng tịnh)Hạnh Định (Theo chualinhphuoc.com)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Tìm kiếm 
 Phật ngôn 
Những ai với chánh tâm,
Khéo tu tập giác chi,
Từ bỏ mọi ái nhiễm,
Hoan hỷ không chấp thủ.
Không lậu hoặc, sáng chói,
Sống tịch tịnh ở đời.
 ĐIẸNTHỜ QUÁN THẾ ÂM 

 

 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Học cho rộng,
Hỏi cho kỹ,
Suy nghĩ cho cẩn thận,
Phân biệt cho sáng suốt,
làm việc cho hết lòng.
Trung Dung
 Hình ảnh 
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm

Thời gian mở trang: 0.043 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
CHÙA LINH PHƯỚC
120 Tự Phước, Phường 11, TP.Đà Lạt ĐT: (84)063.3700297 - 0982.852.713
Email: chualinhphuoc@gmail.com