Chùa Linh Phước http://chualinhphuoc.com/home

NGHI THỨC BỐ TÁT THẬP THIỆN GIỚI
31.08.2009

Sau lễ Sám hối trưởng tịnh, Phật tử Thập thiện giới vân tập Bố Tát.

NGHI THỨC BỐ TÁT

 

THẬP THIỆN GIỚI

Duy na xướng:Thập thiện giới tựu ban

Theo thứ tự chắp tay hướng về Phật làm lễ Tam Bảo.

(Giới sư vỗ thủ xích đọc)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim kiến vân đắc thọ trì

Nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa

 

 Giới sư khai thị .

Này các phật tử

Đáp: “Mô Phật”

Các Phật tử đã vân tập đầy đủ chưa ?

Đáp : Đã vân tập đầy đủ rồi.

Các vị hôm nay vân tập có mục đích gì?

Đáp: Hôm nay vân tập để làm lễ yết ma thập thiện giới.

Có vị nào vắng mặt không?

Đáp: Không vị nào vắng mặt. (nếu vắng mặt phải gởi lời thuyết dục). Kính bạch đại đức hôm nay có giới tử tên… vắng mặt. lý do… có gởi lời thuyết dục, kính mong đại đức từ bi hoan hỷ.)

Thầy cùng đại chúng đồng niệm 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Ngũ giới đã ra khỏi giới trường chưa?

Đáp: Ngũ giới đã ra khỏi giới trường rồi.

Thiện tai ! Thiện tai !

Vỗ thủ xích

Này các Phật tử ! Lắng nghe ! Đường xa muôn dặm phải có bước khởi đầu, Phật đạo cao xa lấy sơ phát bồ đề tâm làm chủ yếu. Các người vì muốn gieo trồng gốc rễ thiện nghiệp dẫn đến phước lạc nhân thiên, là đạo quả của Niết Bàn. Để làm lợi lạc hết thảy chúng sanh, nên đã phát tâm thọ trì và tu hành 10 thiện nghiệp đạo. Mười thiện nghiệp đạo ấy là căn bản của bồ đề tâm giới, là bước đầu đi lên bồ tát đạo. Trong giới pháp này, thấy điều ác mà không tránh cố nhiên là có tội nhưng thấy việc thiện mà không làm thì chính là trái phạm. Hôm nay là ngày trưởng tịnh của chư Đại Đức Tăng, là ngày tụng giới của chúng Bồ Tát. Vậy các ngươi hãy chí thành tự kiểm điễm, trong nửa tháng vừa qua đối với 10 thiện nghiệp đạo các ngươi đã làm bao nhiêu điều lành và có điều lành nào mà các ngươi dù thuận duyên vẫn bỏ qua không làm hay không? Nếu bỏ qua không làm là phạm, nếu có trái phạm thì hãy trí thành sám hối.

Này các phật tử ! Đức Phật đã dạy có 4 pháp khiến người tu hành không bao giờ thối đọa. Bốn pháp ấy gọi là bốn điều tin không hoại:

1.       Chánh tín Phật.

2.       Chánh tín Pháp.

3.       Chánh tín Tăng.

4.       Chánh tín Thánh Giới.

Các người đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thọ trì giới pháp ấy là nền tảng của 4 điều tin không hoại đã thành tựu. Các người cần phải luôn luôn tăng tiến giữ 4 chánh tín ấy. Vậy nay trước hết các ngươi hãy tự kiểm điểm lại đối với 3 pháp quy y mà mình đã thọ, chánh tín có được vững vàng không, chánh tín có bị thối thất không?

                        BA PHÁP QUY Y LÀ :

1.           Đã quy y Phật thệ nguyện suốt đời không quy y trời thần quỷ vật.

2.           Đã quy y Pháp thệ nguyện suốt đời không quy y ngoại đạo tà giáo.

3.           Đã quy y Tăng thệ nguyện suốt đời không quy y thầy tà bạn ác.

Vậy trong nửa tháng vừa qua các vị có khi nào quên lời thệ nguyện của mình không?

Đáp : Mô Phật không !

Này các phật tử ! “Mô Phật”

Đây là 10 thiện nghiệp đạo mà các ngươi đã phát nguện thọ trì.

1.         Không sát sanh trái lại luôn luôn phóng sanh.

2.         Không trộm cướp trái lại luôn luôn đem của mình bố thí cho người khác.

3.         Không tà dâm trái lại luôn luôn đem tịnh hạnh đến cho kẻ khác

4.         Không nói dối trái lại luôn luôn nên nói sự thật.

5.         Không nói hai lưỡi trái lại luôn luôn nói những lời đưa đến hoà hợp đoàn kết.

6.         Không nói thêu dệt trái lại luôn luôn nói lời hữu ích.

7.         Không nói lời thô lỗ trái lại luôn luôn nói lời dịu dàng từ ái.

8.         Không tham lam bỏn sẻn trái lại luôn luôn hướng tâm đến sự thí xã.

9.         Không sân hận thù oán, trái lại luôn luôn hướng tâm đến từ bi.

10.     Không tà kiến cố chấp, trái lại luôn luôn hướng tâm đến chánh kiến và trí huệ. Đối với 10 thiện nghiệp này các người có điều nào trái phạm không?

Đáp: “Mô Phật” không!

Này các phật tử

Đáp: “Mô Phật”

Kinh phật dạy rằng.

Nếu hay hành thập thiện

Tuỳ thuận chánh pháp giáo

Đời đời thường thấy Phật

Thân ý thảy an lành

Vĩnh viễn lìa các khổ

Chứng thành vô thượng đạo

Nếu ai trì tâm giới

Tuỳ thuận luật tỳ ni

Như chánh pháp chư Phật

Thọ trì không huỷ phạm

Nếu biết thân và ý

Cùng lúc được giải thoát

Ấy là ngỏ Niết bàn

Đừơng đi của chư Phật.

Này các phật tử !

Đáp: “Mô Phật”

Chúng ta đã nghe tuyên đọc xong 10 giới quý báu, là nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện lợi tha. Phật dạy chúng ta phải ôn tụng thuyết giới, nửa tháng 1 lần để học hỏi và hành trì mười giới ngày càng sâu rộng.

            Vậy các người hãy nỗ lực hành trì cẩn thận chớ buông lung.

            Đáp: Y GIÁO PHỤC HÀNH    (3lần) 

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sanh không số lượng

Thệ nguyện đều độ khắp

Phiền não không cùng tận

Thệ nguyện đều dứt sạch

Pháp môn không kể xiết

Thệ nguyện điều tu học

Phật đạo không gì hơn

Thề nguyện được viên thành.

TAM TỰ QUY Y

- Tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh thề theo đạo cả phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

 - Tự quy y Pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. (1 lạy)

- Tự quy y Tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. (1lạy) 

            Nguyện đem công đức này

            Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

            Đều trọn thành Phật đạo.

 URL của bản tin này::http://chualinhphuoc.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=18

© Chùa Linh Phước contact: hanhdinh125@yahoo.com